Innovatieve, digitale systemen bieden interessante mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs en de interne werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld met digitale toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en het gebruik van sociale media & apps.

Maar deze nieuwe mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken brengen ook de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen.

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie.

Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten wij doen als scholen omdat we deze gegevens nodig hebben om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Daarvoor zijn een aantal gegevens nodig. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? Onder persoonsgegevens valt alle informatie waar u of uw kind aan te herkennen is. Het gaat om informatie, zoals naam, adres en Burgerservicenummer. Deze informatie hebben wij als scholen ook nodig om aan te kunnen tonen dat een leerling geregistreerd is bij ons op school en om de bekostiging te realiseren vanuit de overheid. Het gaat ook om andere informatie, zoals een portretfoto, een leerstoornis of een betaling van de ouderbijdrage. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

De nieuwe privacywet geldt uiteraard dus ook voor onze school. De nieuwe wet is veelomvattend en de implementatie vraagt tijd. Wij geven prioriteit aan een zorgvuldige invoering en hebben vanuit het bestuur een privacy coördinator aangesteld. Deze krijgt hulp van een externe organisatie (die ook de externe functionaris gegevensbescherming beschikbaar stelt) die gespecialiseerd is in deze nieuwe wetgeving.

In de AVG is onder andere het volgende van belang:

  • De school mag gegevens alleen met een specifiek doel verzamelen. Het moet vooraf duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en de school vraagt alleen gegevens die belangrijk zijn voor dit doel. Bijvoorbeeld: administratieve gegevens om een leerling te kunnen bepalen, het vastleggen van vorderingen in het kader van het geven van goed onderwijs, of vanwege traktaties door jarige kinderen, is het belangrijk dat de school weet of uw kind een allergie heeft.
  • Er is een reden nodig om gegevens te verwerken, een grondslag. Sommige gegevens heeft de school bijvoorbeeld nodig om aan de wet te voldoen, soms is toestemming van ouders nodig en soms zijn gegevens nodig om een overeenkomst of contract uit te voeren.
  • De gegevens die de school over u en uw kind bewaart moeten relevant zijn. Dat betekent dat de school zijn taken niet uit kan voeren zonder deze gegevens. Heeft de school de gegevens niet meer nodig? Dan verwijdert de school ze. De school gaat integer om met persoonsgegevens. De gegevens moeten kloppen. Onjuistheden worden gewist of aangepast.
  • De gegevens zijn goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar ook voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. Schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. In het geval van een datalek meldt de school dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de school. Deze houdt het overzicht op de naleving van de regels en is op de hoogte van alles rondom de privacy op school.
  • De school kan laten zien dat zij aan de regels voldoet, de verantwoordingsplicht. Dit betekent ook dat de school kan verantwoorden aan ouders wat zij met de persoonsgegevens heeft gedaan. De school heeft dit in privacybeleid vastgelegd.

SPOM is druk bezig om al deze bepalingen aan de hand van een plan van aanpak in te voeren.

Meer informatie over hoe de school omgaat het het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de Privacyverklaring en het Privacyreglement op de website van SPOM (www.spomonderwijs.nl). Hier vindt u tevens de meest actuele informatie en documenten.

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de privacy coördinator van onze stichting (privacycoordinator@spommaasenwaal.nl) of de functionaris gegevensbescherming (fg@lumengroup.nl).

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Directie en team