Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het wettelijk verplichte inspraakorgaan van de school. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit drie teamleden (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding). De teamleden worden gekozen door het personeel en de ouders worden rechtstreeks door alle ouders gekozen.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. Bij de vergaderingen van de MR is zonodig iemand van de directie aanwezig, deze maakt echter geen deel uit van de MR. Naast de MR is er een GMR; deze raad vertegenwoordigt de MR-en van alle scholen van de Stichting SPOM.

Adviesrecht
De MR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Voorbeelden van onderwerpen waarover geadviseerd mag worden zijn huisvesting (nieuwbouw, verbouwingen, onderhoud), de vakantieregeling of het formatieplan voor het volgende schooljaar.

Instemmingsrecht
Een stap verder gaat het instemmingsrecht. Op onderwerpen waarop dat van toepassing is moet de MR instemmen wil een voorstel goedgekeurd worden. Zonder instemming van de MR mag een voorstel of besluit niet worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarbij het management instemming van de MR nodig heeft zijn: fusie van scholen, klachtenregeling, schoolgids, schoolplan, de arbeidsomstandigheden.

Gekozen leden
De leden van de medezeggenschapsraad zitten drie jaar in de MR. Na die periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen. Zijn er meer kandidaten voor een plek in de MR, dan volgen er verkiezingen.

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op dit moment zitten in de MR (2023-2024): 

Personeelsgeleding: 

Charlotte Joling 

Debbie in ’t Veld 

Saskia Groenendaal 

Oudergeleding: 

Tanja de Best (voorzitter)

Nicole Donkers

Joanna Busscher Gradziel