Soms komt het voor dat uw kind tijdens schooltijd ziek wordt. Wij willen u graag op de hoogte
brengen van de handelwijze die de school op dat moment hanteert.
Allereerst zullen wij proberen telefonisch contact met u als ouder/verzorger op te nemen om met u
te overleggen wat er moet gebeuren. Wanneer u als ouder niet bereikbaar blijkt te zijn zullen wij als
school afwegen of wij voor uw kind de huisarts zullen raadplegen.
Als school/leerkracht van uw kind mogen wij geen medicijnen verstrekken zonder dat daarvoor uw
schriftelijke toestemming is gegeven. Dat betekent dat wij zonder die toestemming ook geen
kinderparacetamol of andere huismiddelen aan uw kind zullen geven.
Een andere situatie doet zich voor als uw kind medicijnen door de huisarts of specialist
voorgeschreven heeft gekregen die op regelmatige basis moeten worden ingenomen en dus ook
tijdens schooluren. U kunt daarbij denken aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen.
Wanneer u wilt dat de leerkracht deze medicijnen tijdens schooluren toedient, dan is daarvoor uw
schriftelijke toestemming nodig. De school beschikt over een formulier dat daarvoor kan worden
gebruikt. De leerkracht van uw kind is echter niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. Als
hij/zij zich niet bekwaam genoeg acht om de medicijnen toe te dienen dan kan dit geweigerd
worden. U zult dan een andere oplossing moeten zoeken door bijvoorbeeld zelf op te school te
komen om de medicijnen toe te dienen.
Voor het verrichten van medische handelingen, bijvoorbeeld het toedienen van een injectie, is
behalve uw schriftelijke toestemming ook een bekwaamheidsverklaring nodig van de leerkracht. Een
arts of andere deskundige zal na een gedegen instructie bepalen of de leerkracht bekwaam kan
worden verklaard voor het verrichten van die handeling. Deze handeling wordt dan in opdracht van
de arts uitgevoerd. De betreffende formulieren zijn op school beschikbaar.
De hierboven weergegeven regels zijn vastgelegd in een protocol Medisch handelen, dat is opgesteld
door de GGD Nijmegen en dat door onze school wordt gehanteerd. Voor de tekst verwijzen wij u naar
de website van de school.